Jatkuvatoimiset mittaukset

Virtaavan veden laadussa ja määrässä tapahtuvat vaihtelut saattavat olla hyvin nopeita. Automaattiantureilla jatkuvatoimisesti vesistössä minuuttien tai tunnin välein tehtävät mittaukset paljastavat todelliset pitoisuushuiput, jotka jäävät usein tavallisilla vesinäytteillä havaitsematta. Perinteisessä vesistötarkkailussa vesinäytteitä tutkitaan 1–2 kertaa kuukaudessa tai harvemmin.

Automaattinen veden laadun seuranta aloitettiin vesiensuojeluyhdistyksessä vuonna 2005. Mittauksia on siitä alkaen hyödynnetty monissa tutkimus- ja seurantahankkeissa muun muassa yhteistyössä Vantaanjoen valuma-alueen kuntien, Helsingin yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Pääpaino on ollut pienten maatalousvaltaisten valuma-alueiden seurannassa.

Automaattimittauksia on hyödynnetty VHVSY:ssä muun muassa:

  • Maataloudesta tulevan hajakuormituksen mittaamisessa

  • Maankäytön vaikutusten todentamisessa veden laatuun

  • Tutkittaessa ilmastonmuutoksen mahdollisia vaikutuksia hajakuormitukseen

  • Vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutusten todentamisessa

  • Osana vesistön yhteistarkkailua kesäaikana

  • Raakaveden laadun tarkkailussa

  • Poikkeuksellisten päästöjen todentamisessa

  • Hulevesien määrän ja laadun tarkkailussa

Anturit ovat paljastaneet virtavesissä tapahtuvasta veden laadun ja määrän vaihtelusta paljon uutta ja merkittävää tietoa. Erityisesti ravinne- ja kiintoainekuormien arvioinnissa niiden käyttäminen on osoittautunut ylivoimaisesti tarkimmaksi menetelmäksi. Savikkoalueilla anturin mittaaman sameuden avulla voidaan veden kiintoaine- ja fosforipitoisuus laskea usein erittäin tarkasti.

Pisimpään automaattimittaus on jatkunut Lepsämänjoen valuma-alueen yläosan seuranta-asemalla, jonka vuodesta 2006 yhtäjaksoisena jatkunut mittaussarja on ainutlaatuinen Suomessa. Sen avulla on saatu tärkeää tietoa hajakuormitukseen vaikuttavista tekijöistä. Esimerkiksi leudot talvijaksot lisäävät kuormitusta hyvin voimakkaasti.

Kokonaisfosforikuorma ja virtaama Lepsämänjoen yläosan mittauspisteellä tunnin tarkkuudella.