Ravinnekuorma Suomenlahteen

Vantaanjoen kuljettama fosforikuorma Suomenlahteen on vuosina 2000-2008 ollut keskimäärin 70 tonnia ja typpikuorma 1300 tonnia vuodessa. Vuoden 2009 fosforikuorma oli 36 tonnia ja typpikuorma 600 tonnia. Typpikuorma on 2000-luvun pienin ja fosforikuorma toiseksi pienin. Vuoden kiintoainekuorma, 17 milj. kg, oli vajaa neljännes edellisvuoden kuor-masta.

Jokien kuljettamien ravinnekuormien vaihteluun vaikuttaa keskeisesti valunta- ja virtaama-olosuhteet. Suuria valumia seuraavat suuret kuormat. Tavanomaista kuivemman vuoden 2009 matala typpikuorma ilahduttaa silti. Vesistöalueen jätevedenpuhdistamoilla typenpoisto on ollut tehokasta ja myös maataloudessa ravinteiden käyttö on tehostunut. Kesän 2009 kasvukausi oli kosteus- ja lämpötilaoloiltaan tasapainoinen ja pelloilta kerätyt sadot olivat runsaita. Hyvällä jätevedenkäsittelyllä ja pelloilla ravinteiden tehokkaalla käytöllä on varmasti ollut myönteinen vaikutus vesistöjen kuormituksen alenemisessa. Lue lisää tästä.