Jätevedenpuhdistus

Jätevedenpuhdistamoille tuleva jätevesi koostuu pääosin kotitalouksien, erilaisten laitosten ja teollisuuden tuottamasta likavedestä, joka johdetaan viemäriverkkoon. Teollisuuden jäte- ja prosessivesien johtaminen viemäriverkkoon edellyttää sopimusta teollisuuslaitoksen ja viemärilaitoksen välillä. Teollisuusjätevedet joudutaan usein esikäsittelemään ennen viemäriverkkoon johtamista.

Viemäriverkkoon johdetaan sade- ja sulamisvesiä (ns. hulevesiä) alueilta, missä ei ole erillisviemäröintiä. Tällaisia alueita on kuitenkin nykyisin vähän. Viemäriverkkoon ja edelleen puhdistamolle saattaa joutua myös vuotovesiä viemäreiden vuotavista liitoksista ja tarkastuskaivoista myös erillisviemäröidyillä alueilla. Keväällä lumen sulamisen aikaan kylmät vuotovedet haittaavat jätevedenpuhdistamon biologisen prosessin toimintaa.

Vesiensuojeluyhdistyksen toimialueella olevat jätevedenpuhdistamot ovat kunnallisten vesilaitosten ja yksityisten yritysten tai yhteisöjen omistuksessa. Puhdistamoiden toiminnan seurannan ja jätevesitarkkailun hoitaa vesiensuojeluyhdistys.

Vantaanjoen vesistöalueella olevat suurimmat vesiensuojeluyhdistyksen tarkkailussa olevat jätevedenpuhdistamot.