Virtaavan veden aiheuttama eroosio ja sen ehkäisy

Tässä julkaisussa kuvataan maaperän eroosioprosesseja, kiintoaineen kulkeutumista jokiuomassa, eroosioon vaikuttavia tekijöitä sekä käytettävissä olevia menetelmiä eroosion ehkäisemiseksi ja eroosion aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Erityisesti pohditaan maatalouden ympäristötukijärjestelmässä käytössä olevien menetelmien tehoa eroosion torjunnassa. Tarkastelu keskittyy erityisesti syksyn ja kevään valuntahuippujen aikaiseen kuormitukseen, jolloin suurin osa vuotuisesta kiintoainekuormituksesta tapahtuu.

Tämän kirjallisuuskatsauksen laadinta käynnistyi Vantaanjoki-projektin ja Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen kesken keväällä 2003. Kirjallisuuskatsaus on osa fil.yo Pasi Valkaman eroosioaiheista pro gradu -tutkimusta, joka on tekeillä luonnonmaantieteen laboratoriossa.

Hankkeen rahoituksesta vastasivat vesiensuojeluyhdistyksen ohella Uudenmaan ja Hämeen ympäristökeskukset, Uudenmaan TE-keskus, Suomen ympäristökeskus sekä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä.