Vantaan Kuusijärven tila tyydyttävä

Vesiensuojeluyhdistys tutki Kuusijärven biologista ja kemiallista tilaa vuosina 2006 - 2007 sekä järven tulevaisuutta uhkaavia tekijöitä. Kesäkauden levämäärässä ei havaittu suuria muutoksia 1990-luvun alkuun verrattuna, mutta lajistossa sinilevien osuus oli vähentynyt ja viherlevien noussut. Myös eläinplanktonlajistossa oli muutoksia. Järven särki- ja ahvenkalojen osuus oli yhtä suuri koekalastusten mukaan.

Kuusijärvi on tyypiltään matala humusjärvi. Veden orgaanisen aineen ja kokonaisfosforin pitoisuuksissa oli lievää nousua verrattuna 1990-luvun alkuun. Kuusijärven uimarannan vedenlaatu on edelleen hyvä, vaikka uimareiden suuri määrä hellepäivinä on ajoittain heikentänyt hygieenistä tilaa.

Kuusijärvi on yhteydessä alueen pohjavesiin. Pitkät kuivat kaudet heijastuvat järven veden määrään ja laatuun. Järven vesitaseen tarkempi selvittäminen olisi tarpeen mm. valuma-alueelle suunnitellun laajan varikkoalueen vaikutusten arvioimiseksi.

Raportti Kuusijärven tilasta on julkaistu Vantaan ympäristökeskuksen sarjassa