Vesiensuojeluyhdistyksen lausunto Vapo Oy:n Hyvinkään Kurkisuon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Kurkisuon luonnontilaisen suoalueen ottaminen turvetuotantoon on vastoin Vantaanjoen kehittämisohjelman periaatteita, kuten jokialueen virkistyskäytön edistämistä, veden laadun parantamista ja tulvahaittojen ehkäisemistä. Lue lisää.