Automaattinen veden laadun seuranta Vantaanjoen valuma-alueella

Hajakuormituksen yhteys sateisiin ja lumen sulamiseen vaikeuttaa kuormituksen määrän arviointia, sillä jokivesistä näytteitä haetaan vain 4-12 kertaa vuodessa. Jatkuvatoimisilla veden sameuden ja sähkönjohtavuuden mittauksilla saadaan todellisempi kuva kuormituseroista vuoden ja vuorokaudenkin eri aikoina. Automaattista veden laadun seurantaa on testattu Lepsämänjoella ja pelto-ojassa sekä Vantaanjoella. Lue lisää tästä ja Vesitalous -lehdestä 5/2007.