Vaikutukset veden laatuun

Lisäveden johtamisella olisi alivirtaamakausina ratkaiseva vaikutus veden laatuun varsinkin joen latvaosissa, missä lisäveden osuus kokonaisvirtaamasta olisi suurin. Joen alajuoksulla, vaikutukset eivät olisi yhtä selkeät, vaikutukset saattaisivat peittyä luonnollisen vaihtelun alle. Veden ainepitoisuuksien kohdalla lisäveden laatu on luonnollisesti ratkaisevassa osassa; Päijänteestä tulevan lisäveden typpi- ja fosforipitoisuudet ovat paljon pienemmät kuin Vantaanjoelta nykyisin havaitut vastaavat pitoisuudet.

Lisäveden laimennusvaikutusta arvioitiin vertaamalla vesistömallilla vuosille 2002 – 2003 laskettuja päivittäisiä virtaamia Riihimäen ja Kaltevan puhdistamoiden puhdistettujen jätevesien päivittäisiin vesimääriin ja niiden suhteisiin. Puhdistetun jäteveden osuus kokonaisvirtaamasta laskisi Riihimäellä tarkastelujakson 2002 – 2003 keskimääräisestä arvosta 75 % lisävedellä (1,0 m3/s) alimmillaan jopa 7 %:iin. Kaltevan puhdistamon kohdalla joen virtaama on huomattavasti suurempi, joten laimennusvaikutuskin olisi vähäinen. Tuloksia tulkittaessa on huomattava, että vertailuvuodet 2002 ja 2003 olivat poikkeuksellisen kuivia.