Ravinnetase vesiensuojelun apuvälineenä

Ravinnetase on laskelma, jossa tarkastellaan maatilan ja esimerkiksi peltolohkojen ravinnepanoksia ja ravinnetuotoksia sekä niiden erotuksia. Lisäksi voidaan tarkastella ravinnepanosten hyötysuhteita. Taseita lasketaan typelle, fosforille ja kaliumille. Vesiensuojelun kannalta merkittävää on sadonkorjuun jälkeen pelloille jäävä typen ja fosforin ylijäämä, joka on alttiina huuhtoutumaan vesistöihin.

Ravinnetaselaskelmia voidaan tehdä valuma-alueittain, jolloin kertyy runsaasti yksityiskohtaista vuosittaista tietoa mm. ravinteiden käytöstä, viljelymenetelmistä, satotasoista ja peltolohkojen ominaisuuksista. Näitä tietoja voitaisiin hyödyntää maatalouden kuormituksen ja vesien tilan arvioinnissa ja seurannassa sekä vesipuitedirektiivin toimeenpanoon liittyvien suunnitelmien ja ohjelmien tekemisessä. Tase voisi toimia vesistötarkkailujen tausta-aineistona ja lisätä ymmärrystä maatalouden kuormitukseen vaikuttavista tekijöistä ja helpottaa toimenpiteisiin ryhtymistä.

Hankkeen tavoitteena on arvioida pelloille jäävien ylijäämäravinteiden merkitystä vesistöjen kuormittajina. Hankkeessa kehitetään jatkuvaa lohkokohtaista ravinnetaselaskentaa sopivaksi vesistöseurantojen tausta-aineistoksi. Työssä hyödynnetään Mytvas-tutkimuksessa Lepsämänjoelta vuosina 1994 - 2002 kertynyttä aineistoa peltolohkokohtaisista ravinnetaseista. Tavoitteena on myös edistää ravinnetaselaskennan yleistymistä maatiloilla ja arvioida laskennan tulosten luotettavuutta. Hankkeen tuloksia pyritään hyödyntämään maatalouden kuormitusta arvioivien mallilaskelmien luotettavuuden arvioinnissa.

Hankkeessa ovat mukana Uudenmaan ympäristökeskus, Suomen ympäristökeskus sekä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry.