Haitallisia aineita pääkaupunkiseudun pohjavesissä selvitettiin

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys selvitti yhteistyössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän, Espoon, Helsingin ja Vantaan ympäristökeskusten sekä MetropoliLab Oy:n kanssa haitallisten aineiden esiintymistä pääkaupunkiseudun pohjavesialueilla. Näytteet otettiin varavedenottamoiden kaivoista, ja niistä määritettiin laaja valikoima haitta-aineita. Ainoastaan yhdellä varavedenottamolla talousveden kemiallisten laatuvaatimusten sallima enimmäispitoisuus ylittyi. Vedenottokaivoissa jäljitettyjen orgaanisten yhdisteiden ja raskasmetallien pitoisuudet olivat pieniä, eivätkä estä veden käyttöä talousvetenä. Tiedote aiheesta luettavissa tästä