Vantaanjoen vesi kirkastunut ja veden laatu parantunut

Vantaanjoella kevät ja alkukesä ovat olleet vähäsateisia. Jokivedet ovat kirkastuneet ja laajoilla alueilla vesien ravinnepitoisuudet ovat hyvää tasoa. Viime kesä ja syksy olivat myös vähäsateisia ja jokien vedenpinnat laskivat matalalle. Uusi julkaisumme Vantaanjoen yhteistarkkailu - Jokien kuormitus, vedenlaatu ja vesieliöstön tila 2020–2022 kertoo viime vuonna jokien vedenlaadun olleen monin paikoin ravinnepitoisuuksien osalta lähes tavoitetasolla, kun valumavedet eivät tuoneet suurta hajakuormaa jokiin. Voimakkaimmin pistekuormitetuilla alueillakin vedenlaatu parani aikaisemmasta, mutta korkeat ravinnepitoisuudet ylittivät edelleen tavoitetason, joka kokonaisfosforipitoisuuden osalta on 60 µg/l.


Vuonna 2022 jokivesien hygieeninen laatu oli edellisvuosia paremmalla tasolla ja mahdollisti monin paikoin joen uimakäytön. Vantaanjoen mereen kuljettamat ravinne- ja kiintoainesmäärät vähenivät selkeästi sateiseen vuoteen 2020 verrattuna. Vantaanjoen mereen kuljettamassa typpikuormassa on 2000-luvulla selvästi aleneva trendi.

Vantaanjoen yhteistarkkailussa kerätään vuosittain paljon tietoa vesistöalueen jokien vedenlaadusta ja eliöstöstä. Nyt ilmestyneissä yhteistarkkailu- sekä kala- ja pohjaeläinraporteissa taustoitetaan tarkkailuja ja arvioidaan niissä saatuja tuloksia. Tarkkailuraporttien toivotaan auttavan alueen kuntia niiden tekemässä suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä jokivarressa virkistäytyviä kuntalaisia. Lue lisää tiedotteestamme!