Viesti perille


Vantaanjoen vesistöalueen suojelemiseksi on keväällä 2017 laadittu toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on saattaa vesistöalue hyvään ekologiseen tilaan vuoteen 2027 mennessä. Ohjelma on Vantaanjoen vesistöalueelle suunnattu, alueen erityisolot huomioon ottava tarkennus Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmalle.

”Etelä-Suomen luontohelmi, hyvään ekologiseen tilaan -toimenpideohjelma 2017–2027” sisältää tavoitteita ja toimenpiteitä Vantaanjoen ja alueen järvien ja jokien veden laadun parantamiseksi, alueen luonnonympäristön suojelemiseksi ja vesistöalueen monipuolisen virkistyskäytön kehittämiseksi. Ohjelma on Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen Vantaanjoki-neuvottelukunnan ja yhdistyksen hallituksen yhteinen tahdonilmaus vesistöalueen kehittämisen tavoitteista ja toimenpiteistä.

 

Viestintähankkeella tehostetaan Vantaanjoen toimenpideohjelman jalkauttamista

Ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi ja toimenpiteiden toteuttamiseksi on toteutettu syys-talvella 2017 viestintästrategia ja luotu viestintätyökaluja Viesti perille -hankkeen tuella. Sen tavoitteena on edistää Vantaanjoen toimenpideohjelman toteuttamista tehokkaasti toteutetun viestinnän avulla. Viestintähankkeessa laaditun yksityiskohtaisen strategian toteuttaminen aloitetaan vuonna 2018.

Viestinnän tavoitteena on vakuuttaa alueen päättäjät vesistöalueen luonnonolojen säilyttämisen ja alueen asukkaiden lähivirkistysalueen kehittämisen tärkeydestä. Sen avulla pyritään sitouttamaan eri toimijoita, tiivistämään yhteistyötä ja kannustaa paikallista omaehtoista aktiivisuutta. Hankkeessa on luotu kohderyhmittäin laaja valikoima viestintätyökaluja. Hankkeessa laaditaan viestinnän toimintamalli, joka on sovellettavissa muillekin vesistöalueille ja eri tahojen käytettäväksi.


Hankkeelle ympäristöministeriön vesien‐ ja merenhoidon kärkihankerahaa

Hanke käynnistettiin syyskuun alussa 2017 hallituksen vesien‐ ja merenhoidon kärkihankerahoituksella. Hankkeelle valitun viestintäkonsultin kanssa on syksyn aikana valmisteltu viestinnän toimintasuunnitelmaa ja viestinnän työkaluja. Viestinnän toimintasuunnitelma valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä ja suunnitelman toteuttaminen käynnistetään vuonna 2018.