Viesti perille


Vantaanjoen vesistöalueen suojelemiseksi on keväällä 2017 laadittu toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on saattaa vesistöalue hyvään ekologiseen tilaan vuoteen 2027 mennessä. Ohjelma on Vantaanjoen vesistöalueelle suunnattu, alueen erityisolot huomioon ottava tarkennus Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmalle.

”Etelä-Suomen luontohelmi, hyvään ekologiseen tilaan -toimenpideohjelma 2017–2027” sisältää tavoitteita ja toimenpiteitä Vantaanjoen ja alueen järvien ja jokien veden laadun parantamiseksi, alueen luonnonympäristön suojelemiseksi ja vesistöalueen monipuolisen virkistyskäytön kehittämiseksi. Ohjelma on Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen Vantaanjoki-neuvottelukunnan ja yhdistyksen hallituksen yhteinen tahdonilmaus vesistöalueen kehittämisen tavoitteista ja toimenpiteistä.

 

Viestintähankkeella tehostetaan Vantaanjoen toimenpideohjelman jalkauttamista

 

Hanke käynnistettiin syyskuun alussa 2017 hallituksen vesien‐ ja merenhoidon kärkihankerahoituksella. Ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi ja toimenpiteiden toteuttamiseksi laadittiin syys-talvella 2017 viestintästrategia ja luotiin viestintätyökaluja Viesti perille -hankkeen tuella. Sen tavoitteena on edistää Vantaanjoen toimenpideohjelman toteuttamista tehokkaasti toteutetun viestinnän avulla. 

Viestinnän tavoitteena on vakuuttaa alueen päättäjät vesistöalueen luonnonolojen säilyttämisen ja alueen asukkaiden lähivirkistysalueen kehittämisen tärkeydestä. Sen avulla pyritään sitouttamaan eri toimijoita, tiivistämään yhteistyötä ja kannustaa paikallista omaehtoista aktiivisuutta. Hankkeessa on luotu kohderyhmittäin laaja valikoima viestintätyökaluja. Hankkeessa laaditaan viestinnän toimintamalli, joka on sovellettavissa muillekin vesistöalueille ja eri tahojen käytettäväksi.

 

Lue Viesti perille -hankkeen tuloksista täältä!