Vantaalla, Nurmijärvellä ja Riihimäellä tutkittiin maanläjitysalueiden vaikutuksia vesiin

Kiviainesmateriaalien kierrätyksen ja hyötykäytön lisääntyessä tarve pilaantumattomien ylijäämämaiden välivarastointialueille on suuri. VHVSY:n tutkimuksessa tutkittiin pilaantumattomien ylijäämämaiden läjitys-, käsittely- ja varastointialueiden vaikutuksia pienvesien, virtavesien ja pohjavesien laatuun ja testattiin kutusoraikkojen kunnostuksia puusuisteiden avulla.

Maanläjitysalueiden vaikutusalueella todettiin taustapitoisuuksista poikkeavia laadun muutoksia sekä ojavesissä että pohjavesissä. Lisäksi rankkasateiden aikana varastointikentiltä huuhtoutui kiintoainesta ja niihin sitoutuneita raskasmetalleja ja PAH-yhdisteitä. Kutusoraikkojen kunnostukset onnistuivat hyvin. Lue lisää hankkeen tiedotteesta ja julkaisusta.