Vantaanjoen vesistöalueen yhteistarkkailujen raportit ovat valmistuneet

Vuosi 2021 oli laaja tarkkailuvuosi, jolloin vesinäytteet otettiin kaikilta jokihavaintopaikoilta. Lisäksi joen tilaa seurattiin biologisilla muuttujilla, mm. koskien kivipintojen piilevälajisto. Piilevälajiston perusteella Keravanjoen Seppälänkosken ekologinen tila oli hyvä ja Keravanjoen alajuoksun, Vantaanjoen ja Luhtajoen tyydyttävä. Kalastotarkkailu toteutettiin nk. lohikalaverkoston koealueet sähkökalastamalla jokialueen taimenkannan tilanteen arvioimiseksi.

Suurimmat ravinnekuormat huuhtoutuivat kevään virtaamahuipun aikana ja loppukeväästä
sekä syksyn sateisena aikana. Koko vuoden aikana Vantaanjoki kuljetti Vanhankaupunginlahteen
kiintoainetta 34 milj. kg. Se oli vain noin puolet edellisvuoden 2020 kiintoainekuormituksesta ja keskimääräistä tasoa sitä edellisiin vuosiin verrattuna. Vuoden ravinnekuorma oli 71 tonnia fosforia ja typpikuorma 1 280 tonnia. Fosforikuorma oli pienempi ja typpikuorma lähes samansuuruinen edellisvuoteen verrattuna.

Vantaanjoen alueen jätevedenpuhdistamojen toimintaa on keskitetty ja puhdistamojen käyttöä
tehostettu. Toimien vaikutuksesta vesistöön kohdistuva jätevesiperäinen ravinnekuormitus on
laskenut. Vuonna 2021 yhteistarkkailuun osallistuvat jätevedenpuhdistamot johtivat vesistöön käsiteltyjä jätevesiä 33 558 m3/d, mikä oli 2 % Vantaanjoen virtaamasta jokisuulla.

Tutustu tarkkailuraportteihin:

Vedenlaatu ja piilevät

Kalataloudellinen yhteistarkkailu