Päivitettyjä Virkisty Vantaanjoella - ja Virkisty Keravanjoella -esitteitä saatavana jälleen

Päivitettyjä Virkisty Vantaanjoella - ja Virkisty Keravanjoella -esitteitä saatavana jälleen.

Tulevien vuosien kysyntää varten alkukesällä 2022 päivitetyt Virkisty Vantaanjoella - ja Virkisty Keravan-joella -esitteet on jaettu jälleen jokivarren kuntien kirjastoihin sekä liikunta- ja matkailuneuvontapistei-siin.
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys on yhdessä alueen kuntien kanssa painattanut päivitetyt Virkisty Vantaanjoella - ja Virkisty Keravanjoella -esitteet. Taskukokoiset haitariesitteet kertovat Vantaanjoen päähaaran ja Keravanjoen melonta-, kalastus- ja muista virkistysmahdollisuuksista.

Helsingistä Hausjärvelle ulottuva Vantaanjoen vesistöalue on pääkaupunkiseudun, keskisen Uudenmaan ja eteläisen Hämeen tärkein virkistys- ja ulkoilualue. Joki saa alkunsa Hausjärvellä sijaitsevista Lallu- ja Erky-länjärvestä ja laskee mereen Helsingin Vanhankaupunginlahdessa. Pituutta joelle kertyy sata kilometriä. Vantaanjoen pisin sivuhaara, 65 km pitkä Keravanjoki, alkaa Hyvinkään Ridasjärvestä ja yhtyy Vantaanjoen pääuomaan Helsingin ja Vantaan rajalla noin kuusi kilometriä ennen merta. Vantaanjoen vesistöalue ulot-tuu neljäntoista kunnan alueelle ja yhteensä yli miljoona ihmistä asuu sen vaikutuspiirissä.
Virkisty Vantaanjoella - ja Virkisty Keravanjoella -esitteiden karttapohjiin on merkitty jokiuomat, koski- ja virtapaikat, hyvät rantautumispaikat ja pahimmat kivikot sekä kalastuspaikat, uimarannat ja ympäristön luontopolut. Palveluista on esitelty kanoottivuokraamot, kahvilat ja ravintolat. Kartalla näkyvät myös lähei-set pysäköintialueet ja päätiet. Tärkeimmät koskikohteet esitellään tarkemmin. Melojia varten löytyy tieto-ja koskien laskukelpoisuudesta ja pahimpien paikkojen ohitusreiteistä. Kalastajille on tietoja mm. lupien myyntipaikoista ja mahdollisista kalastuskielloista. Myös koskiympäristön retkeilymaastot, luonnonnähtä-vyydet ja kulttuurihistorialliset kohteet on esitelty.
Esitteiden tarkoitus on lisätä tietoutta Vantaanjoen ja Keravanjoen virkistysmahdollisuuksista, joita veden-laadun paraneminen ja koskikunnostukset ovat lisänneet.

Lisätietoja: Ympäristöasiantuntija Asko Särkelä                                Jokitalkkari Oula Tolvanen
                     asko.sarkela@vantaanjoki.fi                                            oula.tolvanen@vantaanjoki.fi
                     050 3814 165                                                                      044 7210 821