Vesienhallinta

Kestävä vesien hallinta Lepsämänjoen yläosan valuma-alueella (VELEVA-hanke)

 

Nurmijärvellä sijaitsevan Lepsämänjoen yläosan valuma-alueella ja sen alapuolella esiintyy vuosittain kevät- ja syystulvia, sillä alavat pellot sijoittuvat suoristetun uoman varteen. Tulvat lisäävät maa-aineksen ja siihen sitoutuneen fosforin huuhtoutumista pelloilta. Tässä hankkeessa:

  • Tehdään valuma-alueselvitys, jossa kartoitetaan mahdollisuuksia viivyttää valumavesiä valuma-alueen suo-, metsä- ja peltoalueilla esimerkiksi pohjapatojen, kaksitasouomien, kasteluvesialtaiden tai jo olemassa olevien altaiden toiminnan parantamisen kautta.
  • Samalla tarkastellaan, voitaisiinko em. kohteita toteuttamalla parantaa mahdollisuuksia peltojen kasteluun kuivina aikoina, vähentää tulvia ja siten vähentää arvokkaan maa-aineksen ja ravinteiden huuhtoutumista pelloilta vesistöihin. Selvitys tehdään yhteistyössä maanomistajien kanssa.
  • Tavoitteina on parantaa viljelyn ja metsätalouden resilienssiä ilmastonmuutoksen aiheuttamia kuivuutta ja tulvia vastaan sekä vähentää Lepsämänjokeen huuhtoutuvan kiintoaines- ja ravinnekuormituksen määrää.


Mikäli kartoituksessa löydetään viivytykseen soveltuvia kohteita, pyritään jatkossa edistämään vesien viivytystä näissä kohteissa yhteistyössä maanomistajien kanssa. Jatkuvatoimisen vedenlaadun seurannan avulla voidaan seurata kuinka valuma-alueella tehtävät toimenpiteet vaikuttavat valuntaan ja kuormitukseen. Aiempien seurantatulosten perusteella vuosittainen sadanta ja valumavesien määrä vaikuttavat olennaisesti kuormituksen määrään, peittäen osittain alleen valuma-alueen pelloilla tehdyt toimenpiteet. Tämän takia vesien viivyttäminen ja valuntahuippujen tasaaminen ovat olennaisessa osassa kuormitusta vähennettäessä. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Nurmijärven kunnan, maanomistajien ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

 

Hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (maa- ja metsätalouden vesienhallinta) ja ympäristöministeriö Vesiensuojelun tehostamisohjelman kautta.

 

Hankkeen toiminta-aika 1.5.2023-31.12.2024

Jos sinulla on tulva- tai muuta tietoa valuma-alueesta tai haluat keskustella vesien viivytyksestä, ota yhteyttä Paula Luodeslampeen (p.044 767 1393, paula.luodeslampi(at)vantaanjoki.fi.

 

Lepsämänjoen veden laatua voit tarkastella täältä:

https://www.luodedata.fi/ld5/login.php

tunnus: lepsamanjokiriver, salasanaa ei tarvita