Vantaanjoen yhteistarkkailu

 

Vantaanjoen yhteistarkkailu

Vantaanjoen vesistön tilan tarkkailu on koottu jokialueen käyttöä ja kehittämistä palvelevaksi yhteistarkkailuksi. Siinä tutkitaan vesistön veden laatua, kalataloutta ja pohjaeläimiä. Yhteistarkkailun rahoittajia ovat vesistöalueen kuormittajat ja alueen kunnat. Uusien havaintopaikkojen liittäminen tarkkailuun on mahdollista.

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry koordinoi yhteistarkkailua ja toteuttaa alueella veden laadun tarkkailut. Jokialueella veden laadun tarkkailupaikkoja on 45 (kuva 1).

yhteistarkkailupisteet Vantaanjoen valuma-alueella

Kuva 1. Vantaanjoen veden laadun yhteistarkkailun tarkkailupaikat.

 

Vantaanjoen veden laadun tarkkailun tulokset raportoidaan vuosittain julkaisuna, jossa tarkastellaan vesistön soveltuvuutta virkistyskäyttöön sekä veden laatuun vaikuttavia tekijöitä joen eri osissa. Lisäksi arvioidaan jokiin johdettujen jätevesien määrää ja laatua sekä niiden vaikutuksia purkualueilla. 

 

Vantaanjoen kalatalous- ja pohjaeläintarkkailun tavoitteena on seurata pistekuormituksen vaikutuksia kalastukseen sekä kalaston ja pohjaeläimistön tilaan pitkällä aikavälillä. Jätevedet vaikuttavat eliöstön ekologiseen tilaan hyvin monella tavalla. Kalastoon vaikutukset voivat kohdistua suoraan tai sitten kalojen merkittävän ravintokohteen, pohjaeläimistön kautta. Tulokset julkaistaan Kala- ja vesitutkimus Oy:n raportteina.