Haja-asutuksen jätevesineuvonta

Vanhoista ja huonosti suunnitelluista järjestelmistä purkautuva jätevesi vaikuttaa jokaisen lähiympäristön viihtyvyyteen. Jätevesien päätyminen omaan tai naapurin kaivoveteen tai uimarannalle voi aiheuttaa myös terveysriskin. Jätevesineuvojamme auttavat kesäisin kiinteistönomistajia arvioimaan jätevesijärjestelmien kuntoa ja antavat puolueetonta neuvontaa järjestelmien saattamiseksi ympäristöystävällisiksi ja lainsäädännön vaatimusten mukaisiksi.

 

Kiinteistökohtaista neuvontaa vuodesta 2011

”Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueen kunnille” -hankkeessa on annettu neuvontaa noin 2000 kiinteistölle vuodesta 2011 lähtien. Jätevesineuvonta alkoi yhdistyksen, Nurmijärven, Tuusulan sekä Vantaan yhteistyönä. Vuonna 2012 Espoo ja 2013 myös Riihimäki liittyivät mukaan hankkeeseen. Vuonna 2014 neuvontaa tehtiin Espoossa, Nurmijärvellä, Tuusulassa ja Riihimäellä. Kiinteistökohtaista neuvontaa tarjottiin kesällä 2015 pääasiassa Espoon ja Nurmijärven valitsemille ranta- ja pohjavesialueille, joissa neuvonta jatkuu myös vuonna 2016. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on rahoittanut hanketta yhdessä kuntien kanssa.

Tutustu tarkemmin hankkeisiin ja neuvonnan tuloksiin vuosittaisista loppuraporteista:
2015, 2014, 2013 ja 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seurantakysely

Vuonna 2014 toteutettiin seurantakysely vuosina 2011−2012 neuvontaa saaneille kiinteistöille, joiden jätevesijärjestelmät vaativat uudistamista tai pieniä korjaus- ja huoltotoimenpiteitä. Seurantakyselyn tueksi kuntien viranomaisilta kysyttiin jätevesijärjestelmän uusimiseen haettujen toimenpidelupien määrää.

Kyselyn tavoitteena oli arvioida neuvonnan vaikuttavuutta ja toteutuneita kunnostustoimenpiteitä. Kysely lähti yli 400 kiinteistölle, joiden jätevesijärjestelmät vaativat uudistamista tai pieniä korjaus- ja huoltotoimenpiteitä. Seurantakyselyyn vastasi hieman alle 30 % kyselyn kohteista.

Kyselyn vastauksissa neuvonnan kiinteistökäyntiin ja huolto-ohjeisiin oltiin hyvin tyytyväisiä. Suurin osa vastaajista koki saaneensa käynneillä riittävästi tietoa ja noin puolta vastanneista käynti motivoi kunnostustoimenpiteisiin. Harva kiinteistön omistaja oli kuitenkaan toistaiseksi uusinut jätevesijärjestelmäänsä. Kyselyssä sai antaa palautetta myös avoimen vastauksen muodossa. Näissä kritiikkiä sai eniten jätevesien käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö, kun taas suurin osa positiivisesta palautteesta koski puolueetonta ja ilmaista neuvontaa.

Miten neuvonta toteutetaan?

Hankkeessa mukana olevat kunnat valitsevat neuvottavat alueet. Valittujen alueiden asukkaita ja kesämökkien omistajia lähestytään kirjeellä ennen kesäisin tehtäviä neuvontakäyntejä.

Kiinteistökäynneillä perehdytään yksityiskohtaisesti nykyiseen jäteveden käsittelyyn, annetaan ohjeita jätevesijärjestelmän hyvään käyttöön ja huoltoon sekä arvioidaan järjestelmän uusimistarve. Käynnin yhteydessä kiinteistön omistajilla on mahdollisuus kysyä jätevedenkäsittelystä ja siihen liittyvistä määräyksistä. Samalla kiinteistön omistajat saavat viimeisimmän tiedon lainsäädännön tilanteesta sekä ohjeita, miten edetä uusimistarpeessa olevan järjestelmän kanssa.

Kesämökkiläiset saavat neuvontakäynnillä ohjeita kuivakäymäläratkaisuihin ja jälkikompostointiin sekä tarvittaessa kaivoveden laadun tutkituttamiseen. Kiinteistökäynti kestää noin tunnin ja se on kiinteistön omistajalle maksuton ja vapaaehtoinen.

Mistä tietoa?

Kiinteistökäyntejä on tarjottu ensisijaisesti hankkeessa mukana olevien kuntien valitsemille alueille kesäisin. Mahdollisuuksien mukaan neuvontakäyntejä on tehty pyynnöstä myös näiden alueiden ulkopuolella yhdistyksen toiminta-alueella. Mikäli haluat lisää tietoa aiheesta tai mahdollisuudesta neuvontakäyntiin kiinteistölläsi, ota yhteyttä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen neuvojaan tai kuntasi ympäristönsuojeluviranomaiseen.

Neuvontakäyntien ulkopuolelle jäävien kiinteistöjen avuksi on tarjolla Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton ylläpitämä Jätevesiopas-sivusto. Sivustolla on tarjolla runsaasti puolueetonta tietoa helposti ymmärrettävässä muodossa. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton Jätevesiopas ja Kesämökin jätevesiopas ovat ladattavissa sivuiltamme. Yhdistyksen tekemissä videoissa esitellään kustannustehokkaita ja ekologisia jätevesijärjestelmiä, jotka perustuvat lähes vedettömiin käymäläjärjestelmiin. Videoissa esiteltävät ratkaisut soveltuvat erityisesti ympäristönsuojelullisesti herkille alueille. Käymäläseura Huussi ry:n sivuilta löydät tietoa kuivakäymäläratkaisuista.

Vesiensuojeluyhdistys on tutkinut haja-asutuksen jätevesien koostumusta ja jätevesijärjestelmien toimivuutta. Lisäksi yhdistys on selvittänyt haja-asutuksen kiinteistöistä muodostuvien jätevesilietteiden paikallista käsittelyä kalkkistabiloimalla sekä lietteiden hyötykäyttöä ja kierrätystä.

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Kaikilla viemäriverkostoon kuulumattomilla kiinteistöillä tulee olla selvitys jätevesijärjestelmästä, joka on tarvittaessa esitettävä kunnan viranomaiselle. Vakituisesti asutuille kiinteistöille ja vapaa-ajan kiinteistöille on saatavilla omat selvityslomakkeet. Jätevesineuvojat auttavat tarvittaessa selvityksen täyttämisessä.

Yhdistyksen muita haja-asutuksen jätevesiin liittyviä raportteja ja julkaisuja: