Haja-asutuksen jätevesineuvonta

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen jäsenkuntien (Helsinki, Vantaa, Tuusula, Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi, Hyvinkää ja Riihimäki) kiinteistönomistajille on tarjolla maksutonta puhelin- ja sähköpostineuvontaa. Ota yhteyttä, jos kiinteistösi jäteveden käsittely mietityttää!

 

Paula Luodeslampi, paula.luodeslampi(at)vantaanjoki.fi, p. 044 767 1393 

 Kuvan lähde: Ympäristöministeriö

 

Vanhoista ja huonosti suunnitelluista järjestelmistä purkautuva jätevesi vaikuttaa jokaisen lähiympäristön viihtyvyyteen. Jätevesien päätyminen omaan tai naapurin kaivoveteen tai uimarannalle voi aiheuttaa myös terveysriskin. Jätevesineuvojamme auttavat kiinteistönomistajia arvioimaan jätevesijärjestelmien kuntoa ja antavat puolueetonta neuvontaa jäteveden käsittelyn tehostamiseksi lainsäädännön vaatimusten mukaisiksi. Puhdistamalla jätevedet mahdollisimman hyvin sijoitat oman asuinympäristösi viihtyvyyteen ja nostat kiinteistösi arvoa!

 

Tarvitseeko jätevesien puhdistusta tehostaa minun kiinteistölläni?

Haja-asutuksen jäteveden käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistui keväällä 2017. Jätevesien käsittelyä koskevat vaatimukset löytyvät hajajätevesiasetuksesta (157/2017) ja ympäristönsuojelulaista (19/2017). Vaatimukset koskevat vain viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevia kiinteistöjä. Uudisrakentamisessa puhdistusvaatimuksia on noudatettu vuodesta 2004 lähtien, joten uudistamistarve koskee vain ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä. Jos jätevesijärjestelmä ei täytä puhdistusvaatimuksia, uusimisen ajankohta määräytyy vesiensuojelullisin perustein:

 

  • Enintään 100 m päässä vesistöstä -> järjestelmä uusittava viimeistään 31.10.2019.
    • Etäisyys määritetään keskivedenkorkeuden mukaisesta, vesilain tarkoittaman vesistön rantaviivasta sitä lähinnä sijaitsevan sellaisen rakennuksen seinään, jossa muodostuu talousjätevesiä. Vesistöiksi lasketaan meri, järvet, lammet, joet, purot, kanavat sekä tekolammet. Katso tästä, sijaitseeko kiinteistösi ranta- tai pohjavesialueella.
  • 1- ja 2-luokan pohjavesialueet -> järjestelmä uusittava viimeistään 31.10.2019.
    • Siirtymäaika koskee, jos itse jätevesijärjestelmä sijaitsee pohjavesialueella. Pohjavesialuerajaukset löydät paikkatietoikkunan karttanäkymästä
  • Muut alueet -> Jätevesijärjestelmä on uusittava vastaamaan ympäristönsuojelulain vaatimuksia silloin, kun kiinteistöllä tehdään toimenpidelupaa tai rakennuslupaa vaativia korjaus- tai muutostöitä. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi vesikäymälän rakentaminen ja muut vesi- ja viemärilaitteistojen luvanvaraiset korjaus- tai muutostyöt. Myös remontit, jotka pidentävät olennaisesti rakennuksen käyttöikää (perustusten, katon tai kantavien rakenteiden korjaaminen), edellyttävät yleensä myös jätevesijärjestelmän uudistamista. Kuitenkaan pelkkä julkisivukorjaus, ikkunoiden korjaus tai kuistin lasittaminen ei edellytä jätevesijärjestelmän uusimista.

 

Kuka voi saada vapautuksen jätevesijärjestelmän uudistamisesta?

Kokonaan uudistamisesta ovat vapautettuja kiinteistöt, joilla on käytössä kuivakäymälä ja kantovesi eli jätevesiä syntyy vain vähäisiä määriä. Yleensä vesien voidaan katsoa olevan vähäisiä, jos kiinteistöllä ei ole vesijohtoa, lämminvesivaraajaa eikä esimerkiksi suihkua tai astian- ja pyykinpesukonetta.

 

Ikävapautuksen voi saada vakituisesti asuttu kiinteistö, jonka haltija on syntynyt 9.3.1943 tai sitä ennen. Näilläkin kiinteistöillä kiinteistön omistajan tulee huoltaa järjestelmää siten, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kiinteistönhaltijan vaihtuessa jätevesijärjestelmä täytyy laittaa kuntoon. Ikävapautus ei koske vapaa-ajan kiinteistöjä.

 

Kiinteistönomistajan on mahdollista hakea poikkeamista talousvesien käsittelyvaatimuksista ranta- ja pohjavesialueilla. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta poikkeuksen enintään viideksi vuodeksi kerrallaan, jos ympäristökuormitus on huomattavan vähäistä tai toimet kohtuuttomia kiinteistön haltijan kannalta. Poikkeaminen on tarkoitettu vain erikoistapauksiin ja sitä voi hakea, jos kiinteistö ollaan liittämässä jätevesiviemäriverkostoon lähivuosina tai jätevesijärjestelmän uudistamisen kustannukset ovat kohtuuttoman korkeat. Myös kiinteistön haltijan korkea ikä, pitkäaikainen työttömyys tai sairaus voi olla perusteena poikkeuksen myöntämiselle.

Miten etenen?

Ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa sijaitseeko kiinteistö vesistöjen kannalta herkällä alueella. Jos olet epävarma kiinteistösi sijainnista vesistöön nähden, voit olla yhteydessä jätevesineuvojaan, niin selvitetään asia yhdessä. SYKE:n karttapalveluun on merkitty pohjavesialueet ja osa vesistöistä. Kaikkia pienimpiä vesistöjä ei kuitenkaan karttapalvelussa ole, joten viime kädessä asia voidaan varmistaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Samalla kannattaa tarkistaa ollaanko alueelle laajentamassa viemäriverkostoa lähivuosina.

 

Seuraavaksi selvitetään millainen jätevesien käsittelyjärjestelmä kiinteistöllä on ja miten se vastaa alueella olevia vaatimuksia. Kunnilla on mahdollisuus antaa lakia ankarampia puhdistusvaatimuksia ympäristönsuojelumääräyksissä. Vantaanjoen valuma-alueen kuntien ympäristönsuojelumääräykset löydät täältä. Kun kiinteistösi tilanne on selvillä, voit tarkistaa kuntakohtaisista etenemisohjeista kuinka edetä asian kanssa.

 

Seuraava askel on ottaa yhteyttä suunnittelijaan, joka lähtötietoihin perehdyttyään esittää yhtä tai useampaa kiinteistölle sopivaa jätevedenkäsittelyvaihtoehtoa. Jos kiinteistöllä on mahdollista erotella runsasravinteiset ja paljon bakteereja sisältävät wc-vedet ja suhteellisen puhtaat pesuvedet toisistaan, jätevesien puhdistaminen on aina helpompaa kuin sekoittamalla nämä vedet keskenään.

 

Joskus riittää vanhan järjestelmän saneeraus, jolloin uusiminen voidaan tehdä hyvinkin nopeasti. Joissakin tapauksissa taas on järkevämpää uusia koko järjestelmä, jolloin prosessiin kuluu enemmän aikaa. Pätevä suunnittelija ottaa huomioon kuntakohtaiset ympäristönsuojelu- ja kaavamääräykset ja järjestelmän toimivuuteen vaikuttavat asiat, esimerkiksi maaperän, korkeussuhteet ja pohjaveden pinnan korkeuden. Suunnittelijalta vaadittava pätevyys riippuu kohteesta. Kun suunnitelma asemapiirroksineen on laadittu, kunnan rakennusvalvonnasta haetaan toimenpidelupaa järjestelmän toteutukselle.

 

Toimenpideluvan käsittely voi kestää kunnasta riippuen muutaman kuukauden, joten toimeen kannattaa ryhtyä mahdollisimman pian. Kun lupa on saatu, suositeltavaa on pyytää useampia tarjouksia urakoitsijoilta, jotta järjestelmän asennukseen päästään hyvissä ajoin. Tarvittaessa voit olla yhteydessä vesiensuojeluyhdistyksen jätevesineuvontaan ja tiedustella lisätietoja asiasta. Yhteystiedot löydät tämän sivun oikeasta reunasta.

 

Kuva. Vähimmäispuhdistusvaatimukset orgaaniselle ainekselle, fosforille ja typelle. Puhdistusvaatimukset saavutat helposti käymälä- ja pesuvesien erilliskäsittelyllä.

  

Mistä tietoa?

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys tarjoaa Vantaanjoen valuma-alueen kiinteistönomistajille maksutonta ja puolueetonta puhelin- ja sähköpostineuvontaa. Ota yhteyttä, jos kiinteistön jäteveden käsittely mietityttää!

 

Neuvontakäyntien ulkopuolelle jäävien kiinteistöjen avuksi on tarjolla Suomen Vesiensuojelun Keskusliiton ylläpitämä Jätevesiopas-sivusto. Sivustolla on tarjolla runsaasti puolueetonta tietoa helposti ymmärrettävässä muodossa. Suomen Vesiensuojelun Keskusliiton Jätevesiopas ja Kesämökin jätevesiopas ovat ladattavissa sivuiltamme. Lisäksi VHVSY:n tekemissä videoissa esitellään kustannustehokkaita ja ekologisia jätevesijärjestelmiä, jotka perustuvat lähes vedettömiin käymäläjärjestelmiin. Videoissa esiteltävät ratkaisut soveltuvat erityisesti ympäristönsuojelullisesti herkille alueille. Käymäläseura Huussi ry:n sivuilta löydät tietoa kuivakäymäläratkaisuista. Myös Omakotiliitto auttaa jäseniään puhelimitse.

 

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Tiesithän, että kaikilla viemäriverkostoon liittymättömillä kiinteistöillä tulee olla selvitys jätevesijärjestelmästä, joka on tarvittaessa esitettävä kunnan viranomaiselle. Vakituisesti asutuille kiinteistöille ja vapaa-ajan kiinteistöille on saatavilla omat selvityslomakkeet. Jätevesineuvojat auttavat tarvittaessa selvityksen täyttämisessä.

 

Kiinteistökohtaista neuvontaa vuosina 2011-2019

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys tarjosi aktiivisesti jätevesineuvontaa haja-asutusalueen asukkaille vuosina 2011-2019. Hanke  ”Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueen kunnille” käynnistettiin kuntien aloitteesta asukkaiden avuksi sekä haja-asutuksen jätevesikuormituksen ja siitä aiheutuvien ympäristö- ja terveyshaittojen vähentämiseksi. Puolueetonta neuvontaa annettiin yhdeksän vuoden aikana noin 2 900 kiinteistölle seitsemän kunnan alueella, joissa on arviolta 17 000 kiinteistöä oman jätevesijärjestelmän varassa. Noin puolella kiinteistöistä jäteveden käsittelyä on tehostettava. Uudenmaan ELY-keskus rahoitti hanketta yhdessä kuntien ja vesiensuojeluyhdistyksen kanssa.

 

Tutustu tarkemmin neuvonnan tuloksiin vuosittaisista raporteista.