Haja-asutuksen jätevesineuvonta

Vanhoista ja huonosti suunnitelluista järjestelmistä purkautuva jätevesi vaikuttaa jokaisen lähiympäristön viihtyvyyteen. Jätevesien päätyminen omaan tai naapurin kaivoveteen tai uimarannalle voi aiheuttaa myös terveysriskin. Jätevesineuvojamme auttavat kesäisin kiinteistönomistajia arvioimaan jätevesijärjestelmien kuntoa ja antavat puolueetonta neuvontaa jäteveden käsittelyn tehostamiseksi ja saattamiseksi lainsäädännön vaatimusten mukaisiksi. Puhdistamalla jätevedet mahdollisimman hyvin sijoitat oman asuinympäristösi viihtyvyyteen.

 

Kiinteistökohtaista neuvontaa vuodesta 2011

Hajajätevesisäädökset ovat herättäneet paljon keskustelua ja epätietoisuutta asukkaissa. Kuntien aloitteesta vuonna 2011 käynnistettiin hanke ”Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueen kunnille” asukkaiden avuksi sekä haja-asutuksen jätevesikuormituksen ja siitä aiheutuvien ympäristö- ja terveyshaittojen vähentämiseksi. Puolueetonta neuvontaa on nyt annettu vuodesta 2011 lähtien noin 2500 kiinteistölle viiden kunnan alueella, joissa on arviolta yli 10 000 kiinteistöä oman jätevesijärjestelmän varassa. Noin puolella kiinteistöistä jäteveden käsittelyä on tehostettava. Uudenmaan ELY-keskus on rahoittanut hanketta yhdessä kuntien ja vesiensuojeluyhdistyksen kanssa.

Tutustu tarkemmin hankkeisiin ja neuvonnan tuloksiin vuosittaisista raporteista.

Seurantakysely

Vuonna 2014 toteutettiin seurantakysely vuosina 2011−2012 neuvontaa saaneille kiinteistöille, joiden jätevesijärjestelmät vaativat uudistamista tai pieniä korjaus- ja huoltotoimenpiteitä. Seurantakyselyn tueksi kuntien viranomaisilta kysyttiin jätevesijärjestelmän uusimiseen haettujen toimenpidelupien määrää.

Kyselyn tavoitteena oli arvioida neuvonnan vaikuttavuutta ja toteutuneita kunnostustoimenpiteitä. Kysely lähti yli 400 kiinteistölle, joiden jätevesijärjestelmät vaativat uudistamista tai pieniä korjaus- ja huoltotoimenpiteitä. Seurantakyselyyn vastasi hieman alle 30 % kyselyn kohteista.

Kyselyn vastauksissa neuvonnan kiinteistökäyntiin ja huolto-ohjeisiin oltiin hyvin tyytyväisiä. Suurin osa vastaajista koki saaneensa käynneillä riittävästi tietoa ja noin puolta vastanneista käynti motivoi kunnostustoimenpiteisiin. Harva kiinteistön omistaja oli kuitenkaan toistaiseksi uusinut jätevesijärjestelmäänsä. Kyselyssä sai antaa palautetta myös avoimen vastauksen muodossa. Näissä kritiikkiä sai eniten jätevesien käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö, kun taas suurin osa positiivisesta palautteesta koski puolueetonta ja ilmaista neuvontaa.

Miten neuvonta toteutetaan?

Hankkeessa mukana olevat kunnat valitsevat neuvottavat alueet. Valittujen alueiden asukkaita ja kesämökkien omistajia lähestytään kirjeellä ennen kesäisin tehtäviä neuvontakäyntejä.

Kiinteistökäynneillä perehdytään yksityiskohtaisesti nykyiseen jäteveden käsittelyyn, annetaan ohjeita jätevesijärjestelmän hyvään käyttöön ja huoltoon sekä arvioidaan järjestelmän uusimistarve. Käynnin yhteydessä kiinteistön omistajilla on mahdollisuus kysyä jätevedenkäsittelystä ja siihen liittyvistä määräyksistä. Samalla kiinteistön omistajat saavat viimeisimmän tiedon lainsäädännön tilanteesta sekä ohjeita, miten edetä uusimistarpeessa olevan järjestelmän kanssa.

Kesämökkiläiset saavat neuvontakäynnillä ohjeita kuivakäymäläratkaisuihin ja jälkikompostointiin sekä tarvittaessa kaivoveden laadun tutkituttamiseen. Kiinteistökäynti kestää noin tunnin ja se on kiinteistön omistajalle maksuton ja vapaaehtoinen.

Mistä tietoa?

Kiinteistökäyntejä on tarjottu ensisijaisesti hankkeessa mukana olevien kuntien valitsemille alueille kesäisin. Mahdollisuuksien mukaan neuvontakäyntejä on tehty pyynnöstä myös näiden alueiden ulkopuolella yhdistyksen toiminta-alueella. Mikäli haluat lisää tietoa aiheesta tai mahdollisuudesta neuvontakäyntiin kiinteistölläsi, ota yhteyttä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen neuvojaan tai kuntasi ympäristönsuojeluviranomaiseen.

Neuvontakäyntien ulkopuolelle jäävien kiinteistöjen avuksi on tarjolla Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton ylläpitämä Jätevesiopas-sivusto. Sivustolla on tarjolla runsaasti puolueetonta tietoa helposti ymmärrettävässä muodossa. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton Jätevesiopas ja Kesämökin jätevesiopas ovat ladattavissa sivuiltamme. Yhdistyksen tekemissä videoissa esitellään kustannustehokkaita ja ekologisia jätevesijärjestelmiä, jotka perustuvat lähes vedettömiin käymäläjärjestelmiin. Videoissa esiteltävät ratkaisut soveltuvat erityisesti ympäristönsuojelullisesti herkille alueille. Käymäläseura Huussi ry:n sivuilta löydät tietoa kuivakäymäläratkaisuista.

Vesiensuojeluyhdistys on tutkinut haja-asutuksen jätevesien koostumusta ja jätevesijärjestelmien toimivuutta. Lisäksi yhdistys on selvittänyt haja-asutuksen kiinteistöistä muodostuvien jätevesilietteiden paikallista käsittelyä kalkkistabiloimalla sekä lietteiden hyötykäyttöä ja kierrätystä.

Lainsäädäntö

Haja-asutuksen jäteveden käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistui keväällä 2017. Uusi asetus (157/2017) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) muutos (19/2017) tulivat voimaan 3.4.2017. Jos jätevesijärjestelmä ei täytä puhdistusvaatimuksia, määräytyy uusimisen ajankohta nyt vesiensuojelullisin perustein:

  • Enintään 100 m päässä rannasta -> järjestelmä uusittava viimeistään 31.10.2019
    • Etäisyys määritetään keskivedenkorkeuden mukaisesta vesilain tarkoittaman vesistön rantaviivasta sitä lähinnä sijaitsevan sellaisen rakennuksen seinään, jossa muodostuu talousjätevesiä
  • 1- ja 2-luokan pohjavesialueet -> järjestelmä uusittava viimeistään 31.10.2019
    • Siirtymäaika koskee, jos itse jätevesijärjestelmä sijaitsee pohjavesialueella. Pohjavesialuerajaukset löydät paikkatietoikkunan karttanäkymästä
  • Muut alueet -> kun kiinteistöllä tehdään tietynlaisia korjaus- tai muutostöitä, kuten vesi- ja viemärilaitteistoja koskevia luvanvaraisia korjaus- tai muutostöitä

Puhdistusvaatimukset koskevat vesistöjä rehevöittäviä ravinteita, typpeä ja fosforia, sekä happea kuluttavaa orgaanista aineista (kuva). Hapenpuute voi heikentää erityisesti kalojen ja pohjaeläimien elinolosuhteita, mutta se vaikuttaa myös ravinteiden kiertoihin ja voi voimistaa rehevöitymistä. Kunnilla on mahdollisuus antaa lakia ankarampia puhdistusvaatimuksia ympäristönsuojelumääräyksissä, jotka tulevat velvoittavaksi samaan aikaan lain kanssa. Uudisrakentamisessa puhdistusvaatimuksia on noudatettu vuodesta 2004 lähtien. Edellä mainitut siirtymäajat koskevat vain ennen 2004 rakennettuja kiinteistöjä.

Kuva. Vähimmäispuhdistusvaatimukset orgaaniselle ainekselle, fosforille ja typelle. Puhdistusvaatimukset saavutat helposti käymälä- ja pesuvesien erilliskäsittelyllä.

 

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Kaikilla viemäriverkostoon liittymättömillä kiinteistöillä tulee olla selvitys jätevesijärjestelmästä, joka on tarvittaessa esitettävä kunnan viranomaiselle. Vakituisesti asutuille kiinteistöille ja vapaa-ajan kiinteistöille on saatavilla omat selvityslomakkeet. Jätevesineuvojat auttavat tarvittaessa selvityksen täyttämisessä.